Dagsorden for ordinær Generalforsamling i NSK

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød.


⦁ Valg af dirigent.
⦁ Valg af referent.
⦁ Formandens beretning.
⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.
⦁ Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
⦁ Fastsættelse af kontingent.
⦁ Valg af 2-5 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 0-3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen.
⦁ Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år.
⦁ Eventuelt.

Der er indkommet ét forslag, stillet af Rasmus og Lars: 

Forslag om, at NSK nedlægges. Begrundelse for forslaget: Forslagsstillerne ser ingen mening med at fortsætte med administrative opgaver forbundet med en aktivitet, som de mere eller mindre tabt interessen for. Hvis andre ønsker at føre klubben videre, kan vi stå til rådighed med hjælp i et vist omfang i en overgangsperiode. 

Skriv et svar