Generalforsamlingen flyttet!

Da Nils Grandelius er forhindret den 5.9., har vi flyttet generalforsamlingen til lørdag den 12.september. Klokkeslæt og sted uændret:

Der afholdes ordinær generalforsamling i Nordsjællands Skakklub den 12. september 2020 kl. 14 i Frivilligcentret i Hillerød. Vi starter med et foredrag ved Nils Grandelius om Alpha Zeros indflydelse på topskakken. Derefter afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af 2-5 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 0-3 bestyrelsesmedlemmer, dog således at formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for to år ad gangen.

7. Valg af revisor for en periode af tre år.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger fra udsendelsen af denne indkaldelse.

Bestyrelsen i NSK

Skriv et svar